Historie

illustration.jpg (80 KB)

Historie obce

Název obce se odvozuje od valch, které zde mívali boskovští soukeníci postaveny na valchování sukna.

První písemná zpráva

o obci Valchov je z roku 1505. V tomto roce obec náležela k panství boskovskému. Prvními majiteli tohoto panství byli páni z Boskovic, kteří patřili k nejstaršímu a nejslavnějšímu rodu. Roku 1547 bylo panství prodáno Němci Šimonu Ederovi ze Štiavnice. Prameny uvádějí mezi prodanými obcemi Valchov, Velenov, Žďárnou, Ludíkov a Protivanov. Roku 1569 přecházejí uvedená místa (také Valchov) do panství rodu Zástřízlů. Když pak tento rod vymřel po meči, provdala se Zuzana ze Zástřizlů za hraběte Valtera z Dietrichštejna. Roku 1689 přechází panství do rodu Dietrichštejnů. Poslední majitel Dietrichštejnů odporučil panství svým dcerám, z nichž Terezie byla provdána za hraběte z Mensdorffu, takže majetek přechází do vlastnictví tohoto rodu.

Další události

Roku 1748 byla ve Žďárné zřízena fara a Valchov, který do té doby náležel k farnosti v Boskovicích, byl přidělen k této nové farnosti. V okolí se těžila železná ruda, koncem 18. století i zelená skalice a uhlí. Práce byly zastaveny v roce 1878. V obci se nacházel nerost „Valchovit“ – pryskyřicovitá látka podobná jantaru, které lidé obecně říkali zemské kadidlo a užívali ji k vykuřování dobytka.

Škola

byla v obci od r. 1800, protože valchovští nechtěli platit obci Žďárná, kam děti chodily. Nejdříve se učilo v obytné místnosti domku č.40. Později byla zřízena obecní pastouška (č.24), která byla upravena jako trvalá školní budova, zde se učilo až do r. 1882. Na to byla postavena dnešní budova školy, tehdy jednotřídní se 78 žáky za 7000 zlatých. Další přístavba školy byla provedena r. 1954. Od r. 1981 již budova jako škola nefunguje. V r. 1992 byla k budově školy přistavena hasičská zbrojnice. V prostoru bývalého školního bytu je pohostinství. V jedné třídě je zřízena hasičská klubovna. Ve druhé třídě je obecní knihovna.

Pozemková reforma r.1925 rozdělila 16ha třicetipěti rodinám.

Od r. 1908 byla v místě poštovna, zrušena r. 1950 (dnes patří obec pod Boskovice), telefon byl zaveden r. 1947. JZD bylo ustanoveno 1957. Roku 1924 začal obcí projíždět autobus Boskovice – Protivanov a v r. 1946 autobus Boskovice – Sloup. Elektrifikace obce byla provedena r. 1938, místní rozhlas byl zřízen r. 1948. Vodovod byl vybudován v roce 1962, úplně dokončen v r. 1976, splašková kanalizace v r. 1989 a plyn byl do obce zaveden v r. 1995. V obci byly dva hostince, tři obchody, řeznictví, mlýn, obuvník, krejčí, kovář, pět zedníků a čtyři tesaři.

Další zajímavosti

První šicí stroj byl ve Valchově r. 1890, první kolo v r. 1903, motocykl v r. 1921, rádio v r. 1933, automobil v r. 1943, televizor v r. 1959, satelitní přijímač v r. 1988, mobilní telefon v r. 1997, bezdrátový internet v r. 2004.

Další události z novější doby

Kravín byl dostavěn v roce 1962. V roce 1973 byla postavena samoobsluha, v roce 1976 byla dokončena sokolovna. V roce 1983 byla postavena budova Mateřské školy. V roce 2001 byla bývalá hasičská zbrojnice na návsi zbourána, zvonice byla ponechána původní a k ní nově přistavěna kaple sv. Petra a Pavla, která byla slavnostně vysvěcena dne 29.6.2003.

Prostorové poměry poukazují, že obec vznikala oválnou zástavbou návesního typu. Vznikala oboustranným obestavěním centrálního prostoru, který se postupem doby stále protahoval a současně sloužil jako hlavní komunikace. Tím se také centrální část obce protáhla a rozvětvila směrem k nejbližším okolním sídlům a to od Boskovic směrem ke Žďárné a směrem na Velenov. První stavení byla dřevěná s kamennou podezdívkou, s dřevěným štítem, nad nímž byl nápis, často biblický, jindy jméno majitele nebo budovatele a letopočet. Na přelomu r. 1900 byla již většina domů postavena z kamení a cihel, kryta křidlicí nebo taškami.

Nejstarší stavbou v obci je pravděpodobně mlýn, ale prokazatelně to není doloženo.

  Prosím čekejte...