Odpadové hospodářství

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

je možné uhradit v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech PONDĚLÍ a STŘEDA, nebo na bankovní účet obce č. 29826631/0100 (VS – číslo domu). 

Sazba poplatku činí 550 Kč a je splatná

a) jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku

b) ve dvou stejných splátkách, splatných do 31. března a 30. září příslušného kalendářního roku.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) nedosáhla věku 6 roků /osvobození platí také pro zbytek kalendářního roku, ve kte-rém osoba věku 6 roků dosáhne/,
b) dosáhla věku 75 roků a více. Osvobození je poskytováno za celý kalendářní rok, ve kterém přihlášená osoba tohoto věku dosáhne,
c) má adresu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, Valchov č.p. 97 a nezdržuje se v obci déle než jeden rok
d) trvale žije v zahraničí.

Více informací naleznete v Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za obecní systém odpadové hospodarství

Kalendář svozu odpadů

Informace k odpadovému hospodářství v obci Valchov za rok 2021

Velkoobjemový kontejner je umístěn za Obecním úřadem.

Otevřen je od 1.4. do 31.10. každou sobotu od 10.00 do 11.00 hodin.

Příručky třídění odpadů

  Prosím čekejte...